วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในรัชกาลที่ 9 ชนิดราคา 2 บาท

01. เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ทรงสำเร็จการศึกษา 
      ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02. ปีเยาวชนสากล
03. การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13
04. งานปีต้นไม้แห่งชาติ
05. ปีสันติภาพสากล
06. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัย
07. 100 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
08. 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

09. รัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

10. 72 ปี แห่งการสถาปนาการสหกรณ์แห่งชาติ

11. 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

12. 36 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ

13. 72 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14. 100 ปี แห่งการสถาปนาศิริราชแพทยากร

15. 90 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

16. 100 ปี กรมบัญชีกลาง
17. 36 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

18. 80 ปี ของการกำเนิดลูกเสือไทย

19. งานสุขภาพถ้วนหน้า

20. รางวัลแมกไซไซ

21. 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพ พระบรมราชชนก
22. 100 ปี กระทรวงยุติธรรม

23. 100 ปี กระทรวงมหาดไทย

24. 100 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

25. 64 พรรษา เท่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

26. 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

27. 60 ปี รัฐสภาไทย

28. 100 ปี การฝึกหัดครูไทย

29. 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย

30. 100 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันอัยการ

31. 100 ปี สภากาชาดไทย

32. 60 ปี กรมธนารักษ์

33. 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

34. 120 ปี สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

35. 60 ปี ราชบัณฑิตยสถาน

36. 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

37. ปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน

38. ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

39. 50 ปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

40. 100 ปี การพยาบาลไทย


41. กาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่มาของภาพ และ ข้อมูล  http://board.palungjit.org