วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่ 9 ชนิดราคา 10 บาท (โลหะสองสี)         
         01. การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง 2538 
      ผลิตจำนวน 5,006,001 เหรียญ


02. พระราชพิธีกาญจนาภิเษก 2539


03. วิจัยข้าวนานาชาติ 2539

04. 100 ปี รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป 2540


05. 100 ปี โรงพยาบาลกลาง 2541

06. เอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 2541
07. 6 รอบ รัชกาลที่ 9 2542

08. พระราชสมัญญานามรัชกาลที่ 3 2542

09. 125 ปี กรมศุลกากร 2542

10. 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก 2542
11. 50 ปี คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
      และ สังคมแห่งชาติ 2543


12. 80 ปี กระทรวงพาณิชย์ 2543

13. 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2543

14. 100 ปี กรมที่ดิน 2544

15. 90 ปี วชิระพยาบาล 2545


16. 90 ปี กรมทางหลวง 2545

17. 100 ปี กรมชลประทาน 2545

18. 60 ปี กรมการค้าภายใน 254519. ชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 2546

20. 75 พรรษา รัชกาลที่ 9 2545
21. 80 พรรษา พระพี่นางฯ 2546

22. 100 ปี กรมจเรทหารบก 2546

23. 90 ปี ธนาคารออมสิน 2546

24. 150 ปี วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 5 2546

25. การประชุมเอเปค ครั้งที่ 11 2546

26. พลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด 2546

27. 70 ปี ราชบัณฑิตยสถาน 2547

28. 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2547

29. 70 ปี ธรรมศาสตร์ 2547

30. 200 ปี วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 4 2547

31. การประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก
      ครั้งที่ 3 2547

32. การประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
      ครั้งที่ 13 254733. 72 ปี สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2547
34. 72 ปี กรมธนารักษ์ 2548

35. 100 ปี กรมการขนส่งทางบก 2548

36. 80 พรรษา เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ 2549

37. งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 25 2549


38. สมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระองค์เจ้าทีปังกรฯ 2549

39. 130 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2549

40. พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 2549

41. 150 ปี เจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีฯ 2549
42. 100 ปี กรมพระธรรมนูญ 2549

43. ทลูเกล้าฯ ถวายรางวัลอาหารปลอดภัย 2550

44. 100 ปี ธนาคารไทยแห่งแรก 255045. การประชุมใหญ่ สมาคมศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ 9 2550

46. 100 ปี กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ 2550

47. กีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 255048. 50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย 2550

49. 75 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2550


50. 80 พรรษา รัชกาลที่ 9 2550


51. ซีเกมส์ 2007|การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 2550

52. 120 ปี โรงพยาบาลศิริราช 2551

53. 125 ปี การไปรษณีย์ไทย 2551


54. 50 ปี สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2552


55. 84 พรรษา เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ 2552


56. 60 ปี คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 2553

57. 120 ปี กรมสารบัญชี - กรมบัญชีกลาง 2554
58. 100 ปี กรมศิลปากร 2554

59. 100 ปี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 2555
60. 150 ปี เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ 2555


61. 100 ปี กระทรวงคมนาคม 2555