วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในรัชกาลที่ 9 ชนิดราคา 20 บาท

1. พระชนมายุครบ 3 รอบ รัชกาลที่ 9 (เหรียญเงิน) 2506


2. 108 ปี แห่งการสถาปนา กระทรวงกลาโหม 8 เมษายน 2538

3. 120 ปี กระทรวงการคลัง 2538
4. 120 ปี กระทรวงการต่างประเทศ 14 เมษายน 2538


5. 72 พรรษา พระพี่นาง 2538


6. 80 ปี กรมสรรพากร 2538


7. 120 ปี การตรวจเงินแผ่นดิน 2538


8. ปีสิ่งแวดล้อมอาเซี่ยน 2538
9. ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย พ.ศ. 2538
10. 50 ปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 2538
11. 75 ปี กระทรวงพานิชย์ 2538
12. 50 ปี สันติภาพ 2538
13. เฉลิมพระเกีรยติในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง 6 ธันวาคม 2538
14. 100 ปี การพยาบาลไทย 2539
15. พระราชพิธีกาญจนาภิเษก 2539
16. เหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ 2539
17. 100 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย 26 มีนาคม 2540
18. 84 ปี ธนาคารออมสิน 2540
19. 50 ปี วันทหารผ่านศึก 2541
20. เฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
21. ครบ 84 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 18 กันยายน 2542
22. ASIAN DEVERLOPMENT BANK 6-8 MAY 2000 (2543)
23. สมมงคลเสมอเท่า รัชกาลที่ 1 2543
24. 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2543
25. 72 ปี ข้าราชการพลเรือน 2544
26. 84 ปี จุฬาลงกรณ์ 2544
27. 50 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2545
28. 100 ปี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2545
29. 50 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 2545
30. 100 ปี การนำธนบัตรออกใช้ 2545
31. เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 75 พรรษา รัชกาลที่ 9 5 ธันวาคม 2545
32. 80 พรรษา พระพี่นาง 2546
33. 150 ปี แห่งวันพระราชสมภพ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 20 กันยายน 2546
34. 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2547
35. 200 ปี พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2547
36. 72 ปี กรมธนารักษ์ 2548
37. 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 2548
38. 100 ปี หอสมุดวชิรญาณ 2548
39. 80 ปี เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ 2548
40. ครบ 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน 14 พฤศจิกายน 2548
41. พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549
42. รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ 2549
43. 84 พรรษา พระพี่นาง 2550
44. 75 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2550
45. พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
46. พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย 28 มิถุนายน 2550
47. 9 รอบ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2551
48. รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2551
49. พระบิดาแห่งการค้าไทย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 4 พฤศจิกายน 2551
50. เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา พระชนมายุ 84 พรรษา 24 พฤศจิกายน 2552
51. 100 ปี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 29 ธันวาคม 2553
52. มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหาคม 2555
53. 150 ปี วันประสูติ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 21 มิถุนายน 2555
54. 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 10 กันยายน 2555
55. 120 ปี วันพระราชสมภพ พระบรมราชชนก 1 มกราคม 2555
56. รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม 16 เมษายน 2555
57. 80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี 28 มิถุนายน 2555
58. 100 ปี กรมทางหลวง 2555
59. 60 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 7 มกราคม 2556
60. 100 ปี โรงเรียนเพาะช่าง 7 มกราคม 2556
61. 100 ปี ธนาคารออมสิน 2556
62. 120 ปี พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 2556
63. 50 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 มกราคม 2557
64. 80 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 มิถุนายน 2557
65. 72 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2558
66. 120 ปี การสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารบก 6 สิงหาคม 2558
67. 100 ปี การสถาปนา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 18 กันยายน 2558
68. 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI 26 มกราคม 2559